top of page

NYOB RAU HAUV HMOOB

Peb lub hom phiaj
(Mission Statement)

Peb lub tsev koom haum no muaj kev pab cuam rau Tseg neeg qhia txog kev nyab xeeb nyob rau hauv yus tsev neeg thiab kos tsis txhob muaj kev ntshai rau ntawn yus tus kheej pub rau txhua tus tib neeg

                                                                                         

Peb muaj kev pab cuam xws li (Services)​
Domestic Violence

Yog koj raug ntaus/ tsim txom los ntawm koj tus txijnkawm tus khub-thiab tam sim ntawv koj nyob rau kev phom sij heev, hu kiag rau 9-1-1.

Sexual Assault

Yog koj raug quab yuam/caij ntsub kev ua niam txiv, es koj tsis tau tso cai rau tus neeg ntawn chwv koj thov hu tuaj rau peb, peb yuav pab koj.

Safe Shelter

Yog tias koj raug kev phom sij, peb muaj chaws rau koj nyob los sis yuav pab koj nrhiav lub chaws nyob.

Advocacy

yog koj nyuaj siab thov hu rau peb

(715) 421-1511 peb yuav pab koj nrog koj tham kom koj txhoj nyuaj siab.

Legal Advocacy

Yog koj muaj ntaub ntawv pem tsev hais plaub los sim xav ua ntawv tim thaiv koj tus kheej peb yuav pab koj.

Yog tias koj muaj lus nug dab tsi (Questions)

Yog koj muaj tej yam ua uas rau koj ntshai hais txog txoj kev raug zoo nrog koj tus hlub/khub thiab koj xav tham txog kev pab cuam nyob nyaj xeev rau koj tus kheej thov hu rau (715) 421-1511, 24 teev/ 24 hours.

Confidentiality

Peb lub koom haum no yog ib lub koom haum uas pab nrhiav kev nyaj xeeb thiab kev sib hauv xeeb rau koj, los sim rau tsev neeg.

qhov peb pab koj yog pub dawb thiab lus npog cia xwb, txwv tsis pub leej twg paub. thov thxob ua siab deb hu tuaj rau peb txhua lub sijhawm.

Chaws nyob thiab xov tooj yog

500 25th Street North
Wisconsin Rapids, WI 54494
(715) 421-1511

Office Hours: Monday-Friday, 8 a.m.to 4 p.m.

24-hour Hmoob (Hotline)

Yog koj xav tias koj hu noog kev pab xwb thiaj tsis xav kom neeg zej zog paub- hu rau tus xov tooj, 1-877-740-4292. Yuav muas Hmoob nrog koj tham thiab pab 24 teev, txhua lub sijhawm. https://www.bbwpcoalition.org/helpline

Pub dawb thiab lus npog cia thiab. Thov txhov rawm tag kev cia siab vim tseem muaj neeg pab tau koj mog.   

bottom of page